Friday, 9 October 2015

गती आणि प्रगती या मध्ये  एक आगळाच भेद आहे , कारण लगाम सुटलेला घोडा वेगाने धावतो, त्याला गती असते,पण प्रगती नसते ........ म्हणून नुसती गती घेण्यापेक्षा योग्य दिशेने जा नक्कीच प्रगती होईल...!!!!!!!!!!!!

No comments:

Post a Comment