Wednesday, 7 October 2015

एखादा सामान्य माणूसही जेव्हा उच्च ध्येय नजरेसमोर ठेवून समाजात वावरू लागतो.... तेंव्हा धाडसी पणा आणि  साहसीपणा त्याच्यात आपोआप  निर्माण होतो......माणसाचे यश हे त्याच्या प्रयत्नांना ..........आणि अपयश हे त्यांच्या  आळसाला चिकटलेले असते........!!!!!!!!

No comments:

Post a Comment