Saturday, 17 October 2015

एक संधी निसटली असं वाटतं तेव्हा दुसरी संधी आपली वाटपहात उभी असते फक्त  तीला शोधण्याकरता दृष्टी सजग हवी आपला  विश्वास हवा परमेश्वरावर आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे स्वता:वर !!!!!

No comments:

Post a Comment