Monday, 12 October 2015

 धाडस, समयसूचकता आणि  निश्चित ध्यास या  गुणांची पारख निर्णय घेताना होत असते त्यासाठी योग्य निर्णय घेण्याची कला साधता आली पाहिजे 

No comments:

Post a Comment